GUS: stopa bezrobocia w kwietniu to 9, 1 proc.

Dobre dane z rynku robocie. Bezrobotnych nadal ubywa

Stopa bezrobocia w Naszym kraju w maju wyniosła dziewięć, 1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W kwietniu było to dziewięć, 5 proc., natomiast przy marcu 10 proc.

W stosunku do kwietnia bezrobocie spadło o 0, 4 pkt. proc., a wobec minionego roku na temat 1, 6 pkt. proc. - dodał GUS.

Analitycy ankietowani przez agencję Reutera spodziewali się odczytu na poziomie 9, 1-wszą procent. W maju zarejestrowanych było 1, 457 miliona osób bezrobotnych.

Wstaje średnie wynagrodzenie Polaka. Głównie dzięki podwyżkom w naszej branży

Mniej bezrobotnych

Według GUS w krańcu maja liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie jednej mln 456, 9 tys. i zmniejszyła się przy porównaniu do kwietnia o 4, 3 proc. (czyli o 64, 9 tys. ). W zestawieniu do maja zeszłego roku spadła natomiast o 14, cztery proc. (czyli o 245, 2 tys. ).

Urząd podał, że stopa bezrobocia w województwach rozwijała się w granicach od czasu 5, 7 proc. po wielkopolskim do 15, 0 proc. w warmińsko-mazurskim. Przy porównaniu z kwietniem br. zmniejszyła się we wszelkich województwach. Najbardziej spadła przy województwie warmińsko-mazurskim (o 0, 8 pkt. proc. ) i zachodniopomorskim (o 0, 6 pkt. proc. ), a najmniej – po mazowieckim (o 0, dwóch pkt. proc. ).

Również w zestawieniu z z majem zeszłego roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach. W największym stopniu obniżyła się w województwie zachodniopomorskim (o 2, 3 pkt. proc. ), a w najmniejszym – w województwie lubelskim (o 1 pkt. proc. ).

Więcej dziewczyn bez pracy

W organizacji bezrobotnych zarejestrowanych udział dziewczyn był wyższy niż poprzednio rokiem o 0, 9 pkt. proc. i wyniósł 52, 3 proc. w końcu maja 2016 r. - podał GUS. Zwiększył się udział osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0, 3 pkt. proc., do 31, 0 proc. ) oraz nieznacznie – osób bez prawa do odwiedzenia zasiłku (o 0, jednej pkt. proc., do 86, 4 proc. ). Zmniejszył się natomiast odsetek ludzi dotychczas niepracujących (o 1, 2 pkt. proc., do 15, 1 proc. ). Udział bezrobotnych absolwentów nie uległ istotnej zmianie i wyniósł 3, 0 proc.

W maju cyfra nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 154, 4 tys. Była więc według urzędu niższa niż przed miesiącem (o 10, 6 proc. ) i niższa niż przed rokiem (o 4, trzy proc. ). Najliczniejszą ekipę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, an ich udział po nowo zarejestrowanych ogółem zmniejszył się w porównaniu spośród notowanym przed rokiem o 1, 4 pkt. proc., do 78, 8 proc.

Na Mazurach tęskni rąk do pracy. "Ludzie są rozbestwieni"

Bezrobotni absolwenci

Obniżył się także udział osób długotrwale bezrobotnych, osób bez kwalifikacji doświadczonych oraz osób zwolnionych wraz z przyczyn dotyczących zakładów roboty. Zwiększył się natomiast udział osób bezrobotnych zamieszkałych w wsi oraz absolwentów.

Z ewidencji bezrobotnych w maju br. skreślono 219, 4 tys. osób, natomiast więc mniej niż poprzednio miesiącem (o 12, jedenastu proc. ) i poprzednio rokiem (o 9, 1-wszą proc. ). Główną przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy, w wyniku których z rejestru bezrobotnych skreślono 105, 9 tys. osób (mniej niż przed miesiącem o 15, 9 proc. i mniej niż przed rokiem o 7, 0 proc. ). Udział tej kategorii w ogólnej liczbie wyrejestrowanych zwiększył się o 1, 2 pkt. proc. w skali roku, do 48, 3 proc.

Liczba osób, które podjęły pracę niesubsydiowaną była niższa niż przed rokiem, natomiast zwiększyła się liczba jednostek, które podjęły pracę subsydiowaną. Spośród osób wykreślonych spośród ewidencji wzrósł udział osób, które dobrowolnie zrezygnowały wraz z statusu bezrobotnego. Zmniejszył się odsetek osób, które utraciły status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, osób, które rozpoczęły staż lub szkolenie obok pracodawców oraz osób, które nabyły prawa emerytalne i rentowe. Udział osób, które nabyły uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego był na naszym samym poziomie, jak poprzednio rokiem.

OECD: wykładzinom wyższe bezrobocie, tym większą ilość wiadomości osób umiera na raka

Tysiące nowych ofert

W maju do urzędów pracy zgłoszono 126, trzy tys. ofert zatrudnienia, o 10, 3 proc. mniej niż przed miesiącem, lecz o 3, 3 proc. więcej niż przed rokiem. Liczba ofert z sektora publicznego zmniejszyła się również w skali miesiąca, jak na przykład i roku, a spośród prywatnego – była niższa niż przed miesiącem, lecz większa niż w maju ubiegłego roku. Oferty wraz z sektora publicznego stanowiły dziewięć, 5 proc. ogółu ofert (wobec 13, 0 proc. w kwietniu i 12, 2 proc. przed rokiem).

W końcu maja oferty zatrudnienia niewykorzystane przez dłuższy czas niż jeden miesiąc stanowiły 21, 3 proc. ogółu ofert (wobec 20, 1-wszą proc. w kwietniu br. i 19, 6 proc. w maju ub. roku).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. ukształtowało się w poziomie 5 mln 733, 6 tys. osób jak i również było o 2, jedenastu proc. większe niż poprzednio rokiem (wobec wzrostu na temat 1, 1 proc. przy maju zeszłego roku). W największym stopniu zwiększyło się zatrudnienie przy administrowaniu i działalności wspierającej (o 10, 8 proc. ) oraz informacji i komunikacji (o 10, 1-wszą proc. ).

Wzrost zatrudnienia (w granicach 1-wszą, 9 proc. – trzy, 3 proc. ) notowano również w działalności fachowej, naukowej i technicznej, przewozie i gospodarce magazynowej, przetwórstwie przemysłowym, zakwaterowaniu i gastronomii, handlu; naprawie pojazdów do samochodów oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji.

Utrzymał się spadek zatrudnienia w górnictwie i wydobywaniu (o 8, dwóch proc. ), wytwarzaniu jak i również zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o trzech, 5 proc. ), budownictwie (o 1, 4 proc. ) oraz obsłudze branży nieruchomości (o 1, jednej proc. ).

Mniej pracy dla górników

Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu w kwietniu bardziej niż przeciętnie zwiększyło się w skali roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spośród gumy i tworzyw chemicznych (wzrost o 6, 0 proc. ), produkcją mebelków (o 5, 9 proc. ), produkcją wyrobów spośród metali (o 4, 9 proc. ), transportem lądowym i rurociągowym (o cztery, 8 proc. ), produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4, 4 proc. ), produkcją urządzeń i urządzeń (o trzy, 1 proc. ) i produkcją wyrobów z odmiennych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3, 0 proc. ).

Spadek zatrudnienia notowano w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobywaniem węgla kamiennego jak i również węgla brunatnego (o 8, 9 proc., wobec spadku o 13, 0 proc. przed miesiącem), produkcją odzieży (o 2, 9 proc. ), budową budynków (o 2, 2 proc. ) oraz budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2, 1 proc. ).

Od stycznia do odwiedzenia maja przeciętne zatrudnienie po sektorze przedsiębiorstw wyniosło pięć mln 722 tys. osób i było o 2, 7 proc. wyższe od momentu obserwowanego przed rokiem - dodał GUS.

Ceny paliw w pierwszych dniach listopada 2016 roku